!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2017

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA MÅNDAG  29 MAJ 2017

I FESTLOKALEN, MARIA BANGATA 13 KL. 19

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 4. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet    
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Beslut om stämman ska utse ordförande för styrelsen och, i förekommande fall, val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant, interna och externa
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
 20. Förslag om försäljning av lokal på RV 39 A som bostadsrätt, se bilaga
 21. Avslutande

Stämmohandlingar kan laddas ned här. Dagordning och bilaga till paragraf 20. Protokoll.

Dokument

Kallelse med dagordning 29 maj 2017doc.pdf 2017-05-16
Stämmohandlingar 29 maj 2017.pdf 2017-05-16
Årsstämmoprotokoll 2017.pdf 2017-06-26