!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2016

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA TISDAG 24 MAJ 2016
I FESTLOKALEN, MARIA BANGATA 13 KL. 19
Dagordning:

 1. Öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  4. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande
  ska justera protokollet
  5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  9. Föredragning av revisorns berättelse
  10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  11. Beslut om resultatdisposition
  12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  15. Beslut om stämman ska utse ordförande för styrelsen och, i förekommande fall, val av styrelseordförande
  16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  17. Val av revisorer och revisorssuppleant, interna och externa
  18. Val av valberedning
  19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  20. Avslutande

 

Ladda ned årsberättelsen här. Valberedningens förslag. Motioner och styrelsens svar.

Stämmoprotokoll, del 1, del 2, del 3.

Dokument

Motioner och styrelsens svar 2016.pdf 2016-05-17
Valberedningens förslag 2016.pdf 2016-05-17
Handlingar till stämman 2016.pdf 2016-05-17
stämmoprotokoll 2016, s. 2.pdf 2016-06-03
stämmoprotokoll 2016, s. 1.pdf 2016-06-03
stämmoprotokoll 2016, s. 3.pdf 2016-06-03