!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2015

Protokoll från årsstämman kan laddas ned här


KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA TORSDAG 28 MAJ 2015

I FESTLOKALEN, MARIA BANGATA 13 KL. 19

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 4. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet    
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Beslut om stämman ska utse ordförande för styrelsen och, i förekommande fall, val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant, interna och externa
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 20. Avslutande

Ladda ned handlingar här.

Dokument

Årsstämmoprotokoll 2015.pdf 2015-06-03
Handlingar årsstämman 2015.pdf 2015-06-12