!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2013

2013-10-11

Protokoll från extrastämman 18 september.


2013-09-16

Extra stämma om gården onsdag 18 september 20:13 klockan 19.


2013-08-20

Årsredovisning. (kopia av original, ej sökbar), Verksamhetsberättelse (sökbar).


2013-06-11

Sökbara handlingar till stämman. Resultaträkning, balansräkning. Verksamhetsberättelse kommer senare.


2013-05-30

Stämmoprotokoll.


2013-05-18

Ordinarie föreningsstämma äger rum tisdag 21 maj klockan 19 i festlokalen. 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA TISDAG 21 MAJ 2013

I FESTLOKALEN, MARIA BANGATA 13 KL. 19

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 4. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet    
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Beslut om stämman ska utse ordförande för styrelsen och, i 1förekommande fall, val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant, interna och externa
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 20. Avslutande

 

Här kan du ladda ned alla handlingar.

Dokument

Stämmoprotokoll 130918.pdf 2013-10-11
Verksamhetsberättelse 2012.pdf 2013-08-20
Årsredovisning 2012.pdf 2013-08-20
BR 2013 13-04-12.pdf 2013-06-11
RR 2013 13-04-12.pdf 2013-06-11
Stämmoprotokoll 2013.pdf 2013-05-30
Handlingarna till stämman 2013.pdf 2013-05-18