!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2011

2011-10-26

Rapport från extra stämman 26 okt 2011

Stämman beslutade idag om nya stadgar. Det betyder att de nya gäller från och med nu.

Stämman beslutade också om extern revisor och revisorssuppleant, Revisor Tomas Nöjd, revisorssuppleant Camilla Beijron, båda från R3 Revisionsbyrå HB.

Efter stämmans avslutning fanns utrymme för frågor till styrelsen. Oro uttrycktes för de inbrott vi haft i våra källare med åverkan på portar och dörrar. Flera grannar har sett ungdomar i huset och ute på gården både dagtid och kvällstid. Några grannar trodde sig känna igen ungdomar från vårt eget hus. Polisanmälan är gjord.

Olle berättade också om de stora energisatsningar som föreningen gör. Dels genom att successivt byta ut vår korridor- och entrébelysning och dels genom renovering av vår fjärrvärmeanläggning. Energiexperter kommer att gå igenom hela fastigheten för att göra ett helhetsgrepp kring vår totala energianvändning. Bara genom förändringen av belysning på MB 17 med rörelsedetektorer beräknar vi att minska förbrukningen drastiskt, och därmed också våra driftskostnader, från 34 000 kr per år till ca 6500 kr per år. Läs protokollet från extrastämman här.


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER 2011

Plats: Matsalen Maria Bangata 13 kl.19.00

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av den föreslagna dagordningen
 4. Val av stämmoordförande
 5. Val av stämmosekreterare
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Val av en extern revisor samt extern revisorssuppleant. Styrelsens förslag på extern revisor: Tomas Nöjd, R3 Revisionsbyrå HB, 1 år nyval och extern revisorssuppleant: Camilla Beijron , R3 Revisionsbyrå HB, 1 år nyval
 8. Röstning om nya stadgarna

 

Varmt välkomna!

Styrelsen i brf Ånghästen

I övrigt se nedan 11-08-31.


11-08-31

Extra stämma kommer att hållas onsdag 26 oktober 2011. På dagordningen bl.a. beslut om stadgar. Föreningens nya stadgar togs en första gång på stämman i maj 2011. För att dessa skall bli giltiga behövs ett andra beslut med 2/3 majoritet. Ladda ned de nya stadgarna här.

Vid stadgeändring gäller lagen om ekonomiska föreningar. Läs mer här.

"14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §."


Enligt §36 i stadgarna skall årsstämma hållas varje år före maj månads utgång.

2011 års föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen 24 maj kl 19 i matsalen Maria Bangata 13.

Handlingar kommer att delas ut i god tid före mötet.

Föreningsstämma 2011

Tisdagen den 24 maj, kl. 19:00 håller föreningen sin årsstämma i Matsalen, Maria Bangata 13. På dagordning finns bland annat:

 • redovisning av årsberättelsen för 2010
 • frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • val av ny styrelse
 • behandling av inkomna motioner
 • behandling av styrelsens förslag till nya stadgar


Varmt välkomna

Styrelsen brf Ånghästen

(Samtliga handlingar är utdelade i brevlådorna, men du kan också ladda ned dem via länkarna här under.)

Dokument

Protokoll_extra_stamma_111026_.pdf 2011-11-01
valberedningen_nominering.pdf 2011-03-03
Årsberättelse_2010.pdf 2011-06-19
Protokoll_årsstämma_2011.pdf 2011-06-19
Kallelse_med_dagordning_till_BRF_Ånghästens_årsstämma_2011.pdf 2011-05-20
Valberedningens_förslag_till_styrelsearvode_för_BRF_Ånghästens_årstämma_2011.pdf 2011-05-20
Valberedningens_forslag_till_BRF_Ånghästens_årsstämma_2011.pdf 2011-05-20
Styrelsens_förslag_till_BRF_Ånghästens_årsstämma_2011_angående_nya_stadgar.pdf 2011-05-20