!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2012

2012-08-06
Nu finns årsredovisningen som sökbar pdf-fil.


2012-06-18
Nu finns handlingarna från årsstämman klara för nedladdning. Kallelse, årsredovisning, revisionsberättelse, årsstämmeprotokoll, motioner, styrelsens svar på motioner.


2012-05-03

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

ONSDAGEN DEN 23 MAJ 2012

Plats: Festlokalen, Maria Bangata 13 kl.19.00

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 4. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Beslut om stämman ska utse ordförande för styrelsen och, i förekommande fall, val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant, interna och externa
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 20. Avslutande


Då revisor samt styrelsemedlem är bortresta och ej har möjlighet att skriva under årsredovisningen kommer denna försändelse inom kort tillsammans med revisionsberättelse och motioner att delas ut i brevlådorna.

Mvh och varmt välkomna!

Styrelsen brf Ånghästen


2012-04-12

Ordinarie föreningsstämma äger rum onsdag 23 maj. Mer information kommer.

Dokument

arsredovisning_2011-slutlig_version.pdf 2012-08-06
Motion_till_brf_Ånghästens_årsstämma_2012.pdf 2012-06-18
Styrelsens_svar_på_motionerna.pdf 2012-06-18
Årsstämmeprotokoll.pdf 2012-06-18
Årsredovisning_för_år_2011.pdf 2012-06-18
Kallelse_till_föreningsstämma_onsdagen_den_23_maj_2012.pdf 2012-06-18
Revisionsberättelse_för_år_2011.pdf 2012-06-18