!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information från Styrelsen

2019-01-20

Information från styrelsen januari 2019

Ekonomin är fortsatt god.

Festkommittén har genomfört julgransplundring söndag 13 januari. Julgransplundringen var mycket lyckad. 48 vuxna och barn deltog. Tyvärr var det många anmälda som inte kom, så festgruppen fick mat och annat över. Vi vädjar i fortsättningen till våra medlemmar att avanmäla i tid om man inte kan komma.

Ny hyresgäst på Maria Bangata 17 (15) gatuplanet, 233 kvm, är Värmdö Järn & Maskin AB, som ska ha kontor där från 1 mars 2019. Lokalen ska målas om och våtutrymmen ska fräschas upp innan de flyttar in.

Föreningsstämman 2019 blir tisdag 28 maj i festlokalen. Boka gärna in det. Mer info kommer om hur man skriver motioner och ett tidsschema.

Nya lägenheten (tidigare lokalen) på RV 39 A har nu fått en boende på plats.

Cykelrensningen är flyttad till maj månad. Alla cyklar ska ut, så att cykelrummen kan städas och eventuellt fräschas upp. Det är som tidigare VIKTIGT att era cyklar märks upp. Vår förvaltare och Solveig har helt enkelt inte tid att vara behjälpliga med att hitta cyklar vi tagit hand om för att de inte var märkta i tid. Mer information kommer.

Fönsterbytena. Om någon är missnöjd med fönsterbytet, så är det mycket viktigt att ni hör av er till Borg & Merio för att åtgärder ska kunna vidtas i tid.

GOD FORTSÄTTNING på det nya året!!


2018-12-20

Information från styrelsen december 2018

Ekonomin är fortsatt god.

Festkommittén har planerat för julgransplundring söndag 13 januari. Info har gått ut.

Vägbommens lås har krånglat. Nya delar är beställda. Åtgärdas så snart de kommit.

Hissarna, MB 9 och ytterligare en (Aseka gör en bedömning av vilken som är i störst behov), kommer att byta motorer sommaren 2019.  Övriga hissar tas sommaren 2020. Återkommer med besked.

Ny hyresgäst på Maria Bangata 17 (15) gatuplanet, 233 kvm, är Värmdö Järn & Maskin AB, som ska ha kontor där från 1 mars 2019. Lokalen ska målas om och våtutrymmen ska fräschas upp innan de flyttar in.

Stamspolning är planerad till 2020 som är en del av det löpande underhållet för att hålla rent och motverka stopp i stammen.
Det rekommenderas att göras ungefär vart åttonde eller tionde år. Så det har nu blivit dags igen att utföra detta underhåll.

Cykelrummet mellan Maria Bangata 17 och 13 har nu fått förstärkt lås och galler så att man inte kan ta sig in via taket.

Slutligen önskar styrelsen alla medlemmar och hyresgäster en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!


2018-11-20

Information från styrelsen november 2018

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är ombildad till lägenhet, är såld för 3 355 000 kr.

Festkommitté. Tre personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Mingel i sopsugen. 29 november kl. 18-20 inbjuds alla medlemmar till bergrummet på Hornsgatan 95, där alla våra sopor hamnar.

Glipan mellan huset och marken på MB 17 är nu åtgärdad. Flyttade cyklar kan ställas tillbaka.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör. Den entreprenören har också meddelat att det inte finns någon lämplig plats på vår tomt. Styrelsen har därför beslutat att lägga frågan åt sidan, trots att det är ett beslut av stämman. Ingen insåg då att säkerhetsaspekter skulle hindra oss. Förvaltaren undersöker nu möjligheten att sätta upp ett utomhuspingisbord istället.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum kommer att införas då bokning via bokningstavlorna är möjliga.

Vägbommen kommer att stängas måndag 3 december. Alla kan öppna den med sin portnyckel. Räddningstjänsten har nyckel.

Hissarna på MB 17 har haft en del driftstörningar efter installationen. Nu är felet lokaliserat och åtgärdat. Felet berodde inte på ASEKA, som gjort installationen, utan det var fabrikationsfel på kretskortet.

Fönsterbytena ska vara helt klara vecka 49.

Persienner. Det är möjligt att beställa persienner till det rabatterade priset året ut.


2018-10-18

Information från styrelsen oktober 2018

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är omgjord till lägenhet har nu fått de dokument som behövs för att vi skall kunna sälja den som lägenhet. Den kommer att säljas av Södermäklarna för föreningens räkning inom kort.

Dörröppnare är nu installerade i samtliga portar. Tänk på att vänta vid porten tills den stängs för att undvika att obehöriga slinker in.

Festkommitté. Två personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Schaktstopp i sopsugen mellan jan och aug. Det har varit fyra stopp varav tre på Maria Bangata 13. Styrelsen uppmanar alla att tänka på vad man INTE får slänga för att undvika stopp. Det kostar föreningen 1135 kr plus moms för varje stopp.

Glipa mellan huset och marken på MB 17 kommer att åtgärdas.

Råttor. Borg & Merio kommer att kontakta Anticimex igen för en översyn av råttskyddet.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör, men även den ser svårigheter med att hitta en bra och säker plats. Styrelsen undersöker alternativ.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum är på gång. Mer detaljerad info kommer i ett nyhetsbrev innan det införs.

Grannfika. Boende i vår förening har bjudit in våra medlemmar och de boende i modulhusen till grannfika.


2018-10-02

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018 

 • Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av lokalen på RV 39 A som ska säljas som bostad är nu klar för försäljning.
 • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
 • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidsplan finns i alla entréer. Mistral ligger något efter i planeringen. Papper läggs i varje brevlåda senast 3 dagar innan bytet ska ske. Info om fönsterputsning av de nya bågarna finns på hemsidan under ”Fastigheten/fönster”.
 • Extra stämma den 18 september 2018. Protokoll finns på hemsidan. De ändrade stadgarna ligger också på hemsidan.
 • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare är klara på MB och kommer att installeras i alla portar. Tänk på att barnen inte hänger på portarna när de öppnas, motorn orkar inte den belastningen.
 • Festgrupp. Styrelsen efterlyser intresserade som kan ordna gårdsfest, pubkvällar m.m.
 • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från årsstämman. Följande är hittills klart:
 • Bom till gården på vändplan kommer att sättas upp.
 • Nya tydligare displayer på porttelefonerna har satts upp.

Det vidare arbetet kommer att rapporteras fortlöpande.


2018-08-29

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2018 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad. Vi måste ha ett formellt utlåtande från ett kommande möte, att det nu är en lägenhet innan försäljning får ske.
 • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske för att en utvärdering ska kunna göras innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
 • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidplan finns i alla entréer. De nya bågarna får inte putsas med skrapa på insidan. Det sitter en film där som kan förstöras. Instruktioner kommer att delas ut.
 • Extra stämma sker 18 september 2018. Det gäller de stadgeändringar som beslutades på årsstämman i maj. Beslut måste tas vid två stämmor för att gälla.
 • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare håller på att installeras på Maria Bangata för utvärdering. Man håller taggen där man brukar och viftar sedan till med armen/handen vid den tillkommande knappen som lyser grön vid öppning. Av säkerhetsskäl så vänta tills dörren stängts så att ingen obehörig smiter in.
 • Vår fastighetsskötare Henry har slutat.
 • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från stämman. Även alternativ till basketkorg är på agendan.
 • Cykelrensning kommer att ske i april 2019.
 • Vi tackar sommarjobbarna för ett väl utfört arbete. De som önskar kan höra av sig för att få ett tjänstgöringsintyg från föreningen.
 • Styrelsen har haft möte med Post Nord. De önskar bistå om vi önskar införa postboxar i entréer istället för brevinkast i lägenhetsdörrarna. Styrelsen tänker inte vidta några sådana åtgärder i nuläget. För- och nackdelar behöver noggrant gås igenom.
 • Automatisk bokning. Styrelsen undersöker införandet av automatisk bokning med betalning av festlokalen och övernattningsrummen. Idag ges access manuellt vilket inte är hållbart i längden.
 • Festgrupp. Det har framkommit önskemål om gårdsfest, pubkvällar m.m. Styrelsen efterlyser därför intresserade som kan tänka sig att ingå i en sådan grupp. Maila någon i styrelsen förnamnet@brfanghasten.se

2018-06-17

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2018

 • 5 sommarjobbare boende i föreningen börjar på måndag.
 • Lokalen på RV 39 A går ut till försäljning som lägenhet efter sommaren. Då beräknas det vara klart med bedömningen från lokal till lägenhet.
 • Föreningens ytterfönster har börjat bytas ut. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. Alla gamla persienner kan sitta kvar under bytet. De sitter på innerfönsterbågen. Hör av dig till fredrik@brfanghasten om du vill byta dem eller köpa nya. Om det är tillräckligt många kommer vi att få rabatter.
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla. Styrelsen har ännu inte beslutat om målning av entrèer ska tas upp på denna stämma.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. Många är tröga att öppna. Förvaltaren hjälper oss med upphandling.
 • Basketkorg. Vid förra stämman motionerades det om att montera en basketkorg på gården. Stämman beslutade säga ja till detta. Nu har olika platser på gården utretts under ett helt år. Enda platsen för att vara minst störande skulle vara bakom förrådet vid stora klätterställningen utanför MB 17. Några träd skulle behöva tas ner och ett högt staket mot Ringvägen skulle behöva monteras. Gummiasfalt behöver läggas för att inte studsar ska bli för störande. Även klätterställningen skulle behöv monteras ner och flyttas. Sammantaget blev det enligt styrelsen en för dyr kostnad. Katarina Hughes, ny suppleant i styrelsen är utsedd till barnansvarig, så vi betraktar inte frågan som definitivt avvisad. Projektet ligger på is.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren för att kontrollera att inga otillåtna installationer gjorts som kan skada fastigheten.
 • Uthyrning av din lägenhet. Styrelsen har noterat att flera lägenheter i föreningen är annonserade för uthyrning. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. Man riskerar annars att få sin lägenhet förverkad. Styrelsen tillåter inte uthyrning via Airbnb eller annan hotelliknande uthyrning.
 • Störning på gården. Boende har hört av sig gällande högljudda barn som leker på gården. Det är ju sommar och samtidigt roligt att barn njuter av att vara ute och leka. Vårdnadshavare uppmanas dock att prata med sina barn om att de bör försöka undvika att skrika. Det finns som sagt de som störs av detta. Styrelsen uppmuntrar också de som störs att gå ut och prata med barnen (obs inte skälla) De flesta barn är lyhörda för vad vuxna talar med dem om.
 • Bilpool. Boende har frågat om garageplats för eventuell bilpool. Vårt garage är uthyrt till Stockholm parkering så det är med dem man får avtala så som avtalet ser ut idag.

Styrelsen önskar alla en skön avkopplande sommar.


2018-05-15

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2018 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av hyreslägenheten på RV 39 C är klar. Lägenheten var på 68 kvm och priset blev 4,2 mkr. Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad innan den blir helt klar för försäljning som lägenhet.
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbetet är klart på Maria Bangata 17. Det tar 3 veckor för varje hiss. RV 29 och 33 kommer att få nya motorer i hissarna i sommar. Postboxar kommer tillfälligt att sättas upp i entréerna på Ringvägen under motorbytet. Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering och besiktning av arbetet.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. Om man är intresserad kan man kontakta fredrik@brfanghasten.se Alla gamla persienner kan sitta kvar under bytet. De sitter på innerfönsterbågen.
 • Påminner om att föreningsstämman är den 28 maj kl. 19 i festlokalen.
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. Många är tröga att öppna. Förvaltaren undersöker och återkommer med information.
 • IT underhåll som sköter vår gård har fått i uppdrag av styrelsen att göra en femårig trädvårdsplan, komma med förslag till komplettering av lekplatsen på gården och komma med förslag till placering och montering av basketkorg.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren för att kontrollera att inga otillåtna installationer gjorts som kan skada fastigheten.
 • GDPR. Styrelsen kommer snart med information gällande den nya dataskyddslagen som träder i kraft 25 maj. Medlemmar ska få information om vilka typer av register som föreningen har och hur de ska hanteras.
 • Uthyrning av din lägenhet. Styrelsen har noterat att flera lägenheter i föreningen är annonserade för uthyrning. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. Man riskerar annars att få sin lägenhet förverkad. Styrelsen tillåter inte uthyrning via Airbnb eller annan hotelliknande uthyrning.
 • Vår fastighetsskötare Henry har semester 14 maj- 12 juni.

2018-04-13

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2018 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Nya regler för störande arbeten. Styrelsen har beslutat om nya hårdare regler för störande arbeten. Mycket störande arbeten i exempelvis betong vid renoveringar får endast förekomma på vardagar 9-11 och 13-16. Grannarna ska alltid informeras. Mindre störande kortvariga arbeten såsom borrning för uppsättning av hyllor, tavlor med mera får endast förekomma vardagar 8-19. Alla typer av störande arbeten bör undvikas på helgerna, men vid kortvariga arbeten får dessa ske 10-16.
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C är på gång.
 • HLR-utbildning i festlokalen för våra medlemmar anordnades 9 april kl. 18. Ett tiotal boende deltog.
 • Grannsamverkan. Projektet läggs ner för tillfället på grund av för dåligt intresse.
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbetet är nu avslutat på Maria Bangata 17. Det tar 4 veckor för varje hiss. Ringvägen 29 och 33 kommer att renoveras i sommar. Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april. Ove Schramm som tidigare varit ordförande på våra stämmor har bytt jobb och därför kommer en ny ordförande från Fastighetsägarna, Pernilla Carring.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. Många är tröga att öppna. Förvaltaren undersöker. Styrelsen återkommer med information.
 • IT underhåll som sköter vår gård har fått i uppdrag av styrelsen att göra en femårig trädvårdsplan.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren för att kontrollera att inga otillåtna installationer gjorts som kan skada fastigheten.
 • Ny husvärd är Elisabet Pettersson eftersom Kerstin Enochsson avsagt sig på grund av personliga skäl. Se webbsidan.

2018-03-18

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2018 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Nya regler för störande arbeten. Styrelsen har beslutat om nya hårdare regler för störande arbeten. Mycket störande arbeten i exempelvis betong vid renoveringar får endast förekomma på vardagar 9-11 och 13-16. Grannarna ska alltid informeras. Mindre störande kortvariga arbeten såsom borrning för uppsättning av hyllor, tavlor med mera får endast förekomma vardagar 8-20. Alla typer av störande arbeten bör undvikas på helgerna, men vid kortvariga arbeten får dessa ske 10-16.
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C beräknas gå till försäljning efter påsk.
 • Sommarjobbare 2018. Föreningen anordnar sommarjobb under veckorna 25, 26 och 27 för ungdomar boende i vår förening som är födda 00 -02, alltså 16-18 år. Anmälningar senast 9 april till solveig@brfanghasten.se.
 • Förvaltaren ska laga ”plåtbollen” på gården som snöplogen råkade få med sig.
 • Alla radiatorventiler är nu monterade. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det goda samarbete med nycklar vilket bidragit till att arbetet gick smidigt.
 • OVK några lägenheter är kvar att kontrollera. Även detta arbete har gått smidigt för att ni medlemmar samarbetat bra med nyckelutlämning m.m.
 • HLR-utbildning i festlokalen för våra medlemmar anordnas 9 april kl. 18. Anmäl dig till olle@brfanghasten.se.
 • Grannsamverkan. Ingen har tyvärr ännu anmält intresse för att delta i grannsamverkan, För att polisen ska involveras krävs helst en kontaktperson per port.
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbete pågår på Maria Bangata 17.  Det tar 3 veckor för varje hiss. RV 29 och 33 kommer att renoveras i sommar. Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. Många är tröga att öppna. Förvaltaren undersöker. Styrelsen återkommer med information.

Styrelsen brf Ånghästen 


2018-02-21

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna.

Det är endast följande hissar som ska renoveras i år:

Maria Bangata 17 plats 2 har startat 2018-01-29 och färdigställs 2018-02-23
Maria Bangata 17 plats 1 startar 2018-02-26 och färdigställs 2018-03-23
Ringvägen 29 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29
Ringvägen 33 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29

Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.

Eftersom portarna på Ringvägen endast har en hiss per port är tanken den att renovering sker under juni månad så att medlemmar och hyresgäster ska få en möjlighet att planera ett eventuellt alternativt boende under renoveringstiden.

På Maria Bangata däremot, där det finns två hissar per port, kan renovering ske på vintern utan större olägenheter.


2018-02-20

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2018 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Vid OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) har två fläktar med egen motor hittills upptäckts. Detta är alltså förbjudet eftersom det saboterar hela ventilationssystemet. De är nu avstängda.
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C beräknas gå till försäljning i slutet av mars.
 • Saker i källarutrymmena. Vår förvaltare är orolig över de ”saker” och grovsopor som en del dumpar i våra källarutrymmen. Det innebär fara för brandsäkerheten. Skärpning önskas och vi är tacksamma om grannar hjälper till att hålla reda på varandra.
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. Eftersom soporna sugs iväg i hög hastighet kan sidoväggarna gå sönder. Dekaler kommer att sättas upp på sopnedkastens luckor vecka 8 (19 – 25 februari).
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9 eftersom där finns två hissar att tillgå i varje port. Det tar 3 veckor för varje hiss. RV 29 och 33 kommer att renoveras i sommar. Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.
 • Lägenheternas ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar. Föreningen står för detta.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april. Läs mer här.
 • Vi äger vår tomt. Inga höjda tomthyror gäller oss. Medlemmar har åter frågat om vad som gäller vår tomt eftersom grannfastigheter fått höjd tomträttsavgäld.
 • Grannsamverkan. Styrelsen undersöker intresset för Grannsamverkan. För att Polisen ska besöka oss och inleda ett samarbete behövs intresse från föreningens medlemmar, minst en per port. Om du är intresserad så hör av dig till fredrik@brfanghasten.se .
 • HLR-utbildning (Hjärt- Lung-räddning) anordnas utan kostnad i festlokalen måndag 9 april kvällstid. Anmäl intresse till olle@brfanghasten.se

Styrelsen brf Ånghästen 


2018-01-11

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2018 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Trappan till Ånghästparken är helt klar. Värmen i trappan är nu på och fungerar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen. Den startar på Ringvägen. Information kommer i brevlådorna eftersom förvaltaren måste komma in i lägenheterna.
 • Uppfräschning av lokalen RV 39A pågår. Den går därefter till försäljning beräknad till mars månad.
 • Saker i källarutrymmen. Vår förvaltare är orolig över de ”saker” och grovsopor som en del dumpar i våra källarutrymmen. Det kostar föreningen att låta Henry (fastighetsskötaren) frakta bort sakerna. Vi debiterar de som vi får kännedom om, men vi vill helst inte syssla med detta alls. Skärpning önskas och vi är tacksamma om grannar hjälper till att hålla reda på varandra.
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. Eftersom soporna sugs iväg i hög hastighet kan sidoväggarna gå sönder. Två hål i rören har nyligen upptäckts och de är dyra att laga eftersom man måste gräva för att byta ut rördelar. Dekaler kommer att sättas upp på sopnedkastens luckor.
 • I februari kommer hissarnas motorer att börja bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9 eftersom där finns två hissar att tillgå i varje port. Det tar 3 veckor för varje hiss. RV 29 och 33 kommer att renoveras i sommar. Mer information kommer.
 • Utbytet av bänkar och bord på gården är nu nästan klart. Bänken ute vid vändplanen blev bortglömd. Samtliga ska oljas in till våren.
 • Byte av radiatorkopplingar ska nu göras på MB 13. Start måndag 15 januari. Info i brevlådan.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Styrelsen har beslutat att alla yttre fönsterbågar ska bytas ut mot underhållsfria aluminiumprofiler utan kitt. Det betyder att innerbågen av fönstret kommer att vara kvar. Den är lägenhetsinnehavaren (medlemmar) ansvarig för. Det är 3575 fönsterbågar som ska bytas ut. Det kommer också att bli tjockare glas som innebär bättre värme och ljudisolering. När arbetet kan börja är inte klart.
 • Lekplatserna. Viss komplettering av lekplatserna kommer att ske i vår. Då kommer också förhoppningsvis placering av basketkorg att lösas.

Styrelsen brf Ånghästen 


2017-11-26

Information från Brf Ånghästen angående ekonomisk förvaltare

Den 1 januari 2018 byter Brf Ånghästen ekonomisk förvaltare från Brf-konsulterna till Valorem Bostadsrättsförvaltning. Det innebär några ändringar i rutiner och tjänster. 

Ändringar 

 • Om ni idag betalar årsavgift eller hyra via autogiro så ändras ingenting.
 • Om ni inte betalar via autogiro men hellre vill att avgiften dras direkt från ert bankkonto, mejla till info@valorem.se så skickar de en autogiroansökan till er. 

Ni som betalar via autogiro eller fortfarande vill ha pappersfakturor kan få avierna mejlade till er istället för att få dem per brev, då får ni avierna fortare och slipper sprätta kuvert. Om ni vill få era avier per mejl skriver ni bara till info@valorem.se och talar om vilken mejladress ni vill använda. 

E-faktura

Från och med kvartal två 2018 kan ni betala era avier via e-faktura. Sök Valorem i er internetbank under företag som erbjuder e-faktura och fyll i uppgifterna så kommer era avier från och med kvartalet efter direkt till er internetbank på ett smidigt, effektivt och framförallt miljövänligt sätt. När ni i månadsskiftena ska betala era räkningar ligger avin redan där, ifylld och klar att godkänna varpå ni slipper krångel med förfallodatum, belopp och långa OCR-nummer. 

Övriga ändringar 

 • Lägenhetsförteckningar och mäklarinfo begär ni direkt från Valorem.
 • Pantförskrivningshandlingar (denuntiationer) skall också sändas till Valorem för notering och underskrift. 

Om ni behöver kontakta Valorem så nås de på info@valorem.se

eller telefonnummer 08-20 35 03 varje vardag mellan10.00-12.00

förutom onsdagar då man når dem mellan 13.00–15.00.

Postadress: Valorem, Box 1235, 172 24 Sundbyberg

Vill du veta mer om Valorem så besök www.valorem.se 

Brf Ånghästen

Styrelsen


2017-11-23

Information från Styrelsen Brf Ånghästen november 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Trappan till Ånghästparken är helt klar. Värmen i trappan är nu på och fungerar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen. Det innebär att förvaltaren behöver tillgång till alla lägenheter. Närmare info kommer då det är aktuellt.
 • Uppfräschning av lokalen RV 39A pågår. Den går därefter till försäljning.
 • Saker i trapphusen. Vid ED:s städs rapportering av städrutiner framgår att många, trots förbud, ställer skor, cyklar och allehanda saker utanför sin lägenhet, som hindrar städningen men framförallt är brandfarligt. Förvaltaren kommer att få i uppdrag att ta hand om allt som står utanför lägenheterna. Lapp lämnas i er brevlåda när saker blivit omhändertagna.
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. Eftersom soporna sugs iväg i hög hastighet kan sidoväggarna gå sönder. Två hål i rören har nyligen upptäckts och de är dyra att laga eftersom man måste gräva för att byta ut rördelar. Dekaler kommer att sättas upp på sopnedkastens luckor.
 • I februari kommer hissarnas motorer att börja bytas ut. Start blir på Maria Bangata eftersom där finns två hissar att tillgå i varje port. Mer information kommer.
 • Utbytet av bänkar och bord på gården är nu klart. Samtliga ska oljas in till våren.
 • Laddningsstationer i garaget. Om man önskar laddningsstation till sin elbil kontaktar man Stockholm parkering. Dom installerar och tar ut en extra månadskostnad utöver den ordinarie avgiften. 

Styrelsen brf Ånghästen 


2017-10-15,

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2017

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Ny ekonomisk förvaltare. Brf Konsulterna ingår nu i VALOREM. Ny adress valorem.se . Det innebär att Brf Ånghästen nu har ett separat avtal med Valorem, ekonomisk förvaltare. Kontaktuppgifter info@valorem.se, info@brfkonsulterna.se eller 08-379696. Kontaktas vid frågor om avier, e-fakturor m.m. Tidigare ingick det i avtalet med Borg & Merio. Nu har vi alltså ett avtal med Borg & Merio om endast fastighets- och teknisk förvaltning. 
 • Säkerhetsbesiktning av gårdens lekredskap är genomförd. Fel och säkerhetsrisker är åtgärdade.
 • Nytt lösenord till vår webbsida har skickats ut i alla brevlådor.
 • Nya bänkar och bord. Utanför MB 17 är nya bänkar utplacerade. Även en ny bänk och ett bord är placerat vid klätterställningen utanför MB 17. Utbytet av de gamla kommer successivt att ske.
 • Trappan till Ånghästparken är klar. En del arbete med att justera marklutningen mot Ånghästparken kommer att göras så att lutningen går mot Ånghästparken och inte mot huset.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen. Det innebär att förvaltaren behöver tillgång till alla lägenheter. Närmare info kommer då det är aktuellt.
 • Lokalen RV 39 A. Målning är nu beställd. När det är klart skickas info ut om när lokalen läggs ut till försäljning via Södermäklarna.
 • Saker i trapphusen. Vid ED´s städs rapportering av städrutiner framgår att många, trots förbud, ställer skor, cyklar och allehanda saker utanför sin lägenhet, som hindrar städningen men framförallt är brandfarligt. Förvaltaren kommer att få i uppdrag att ta hand om allt som står utanför lägenheterna. Lapp lämnas i er brevlåda när saker blivit omhändertagna.

Styrelsen brf Ånghästen


2017-09-19

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hur går det med besluten från stämman?
  • Lokalen på RV 39 A. Lokalen ska fräschas upp. Förvaltaren upphandlar målare. Därefter sker försäljning snarast möjligt.
   Uppdraget att göra en utredning, om föreningen gjort rätt gällande beslutet om införlivning med enkel majoritet, är nu klart. Juristen Göran Olsson har lämnat sitt utlåtande som säger att styrelsen handlat enligt lag och det inte krävdes 2/3 majoritet för att beslutet om införlivning skulle vara giltigt. Styrelsen betraktar nu denna fråga som definitivt avslutad.
  • Begränsning av störningar vid renoveringar är nu klart. Gå in på webbsidan under ”Renoveringar” i vänsterspalt för att läsa. De nya reglerna innebär att all bilning måste minimeras. Istället ska sågning/ fräsning tillämpas som dels låter mycket mindre och dels tar kortare tid att genomföra. Bilning får endast användas då sågning/ fräsning inte är möjlig. Även tidsramarna för störande arbeten stramas åt. Det är viktigt att den boende informerar sin entreprenör vid renovering
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats. Det har visat sig svårare än vi trodde. En utvald plats måste besiktigas och godkännas. Det handlar om lekredskapens säkerhet. Arbetet pågår.
 • Hyresgäst avliden. Tyvärr har en av våra hyresgäster avlidit. Det innebär att lägenheten tillfaller föreningen, som efter inspektion kommer att sälja den.
 • Säkerhetsbesiktning av gårdens lekredskap är genomförd. Besiktningen gås igenom med förvaltaren och eventuella åtgärder kommer att genomföras.
 • Snickeriet. Särskild info har gått ut gällande snickeriet som ska ha en städdag söndag 1 oktober.
 • Nytt lösenord till vår webbsida har skickats ut i alla brevlådor. Kontakta losenord@brfanghasten.se om du missat det. Ange namn och lägenhetsnummer.

Styrelsen brf Ånghästen


2017-08-24

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hur går det med besluten på stämman?
  • Lokalen på RV 39 A. Det blev ja på stämman för att sälja lokalen. Just nu används lokalen av de hantverkare som lagar trappan ner till Ånghästparken. Det är billigare än att hyra en ”bygghutt”. Direkt därefter ska den fräschas upp innan försäljningen sker.
  • Uppdraget att göra en utredning, om föreningen gjort rätt gällande beslutet om införlivning med enkel majoritet, är lämnat till en oberoende jurist, som är expert på bostadsrättsfrågor. Utredningen ska vara lämnat till styrelsen före nästa styrelsemöte.
  • Begränsning av störningar vid renovering är under utarbetning tillsammans med vår förvaltare. De kommer att innebära att all bilning måste minimeras. Istället ska sågning/ fräsning tillämpas, som dels låter mycket mindre och dels tar kortare tid att genomföra. Bilning får endast användas då sågning/ fräsning inte är möjlig. Även tidsramarna för störande arbeten stramas åt. Särskild information kommer att läggas ut på webbsidan under Bostaden/Renovering. Denna info kommer också alla som ska renovera att få då de ansöker om renovering. Då är det viktigt att den boende informerar sin entreprenör.
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats. Det har visat sig svårare än vi trodde. En utvald plats måste besiktigas och godkännas innan något sätts upp. Det handlar om lekredskapens säkerhet. Arbetet pågår.
 • Stort tack till våra sommarjobbare som utfört en mängd viktiga arbeten för föreningen. Träbänkarna utanför festlokalen gick inte att åtgärda eftersom nytt trävirke måste beställas. Men det arbetet är på gång och vi hoppas att bänkarna ska vara åtgärdade före nästa säsong.
 • ED´s städ kommer att göra en provslipning av stengolvet i entrén på MB 17. Detta för att kunna bedöma effekten innan styrelsen tar beslut om att alla stengolven slipas.

Styrelsen brf Ånghästen


2017-06-26

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2017. 

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hyresrätt på MB 9 är såld för 5 175 000 kr.
 • Beslut på stämman.
  • Lokalen på RV 39 A. Det blev ja på stämman för att sälja lokalen. Det kommer att ske efter sommaren.
  • Begränsning av störningar vid renovering håller på att utarbetas.
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats.
 • Översyn av lekredskapen beställs.
 • Sommarjobbarna har börjat sitt arbete.
 • Köksfläktar med motor. Ventilationen fungerar inte på vissa ställen främst på MB 17 där matos m.m. kan gå ut i korridorerna. Detta beror antagligen på att någon eller några lägenheter har motor i köksfläkten, vilket är förbjudet. Det är också förbjudet att blockera tilluftskanaler och utsugskanaler. De ska ständigt vara öppna för att ventilationen ska fungera. Vi hoppas att boende ska ta till sig av detta för att alla ska få en bättre ventilation. Det blir omöjligt för vår förvaltare att justera om boende manipulerar in- och utluft.
 • Under sommaren ligger informationen nere. Nyhetsbrev skickas endast ut vid akut information. 

Styrelsen önskar alla en härligt skön och avkopplande sommar!


2017-05-06

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Cykelröjningen klar. Cyklar som omhändertagits förvaras i tre månader innan föreningen gör sig av med dem. De som låst fast sina cyklar i staketet till förskolans övre gård ombeds ta bort dem därifrån.
 • Hyresrätt. Föreningen kommer att sälja en hyresrätt på MB 9 under maj-juni.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Påminnelse om föreningsstämman 29 maj 2017. Kallelse med handlingar är utdelade.
 • Brandskåpet i entrén till MB 13 är nu i drift.
 • Översyn av lekredskapen beställs. 

Styrelsen brf Ånghästen

 


2017-04-15

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Sommarjobb. 6 sommarjobbare har anmält intresse.
 • Cykelröjning kommer att ske tisdag 25 april. Information kommer i brevlådorna. Det betyder att du ska märka din cykel både i cykelrum och utomhus med namn och datum. Cyklar som omhändertas förvaras i tre månader innan föreningen gör sig av med dem.
 • Försäljning av hyresrätt. Föreningen kommer att sälja en hyresrätt under maj-juni.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp.
 • Motionsstöd. På webbsidan under rubriken ”Stämmor” finns stöd i hur man skriver en motion.
 • Trappan till Ånghästparken ska renoveras efter påsk.
 • Garaget. Elslingor under garageporten är klara (även om en bilist struntade i förbudet och körde över det gjorda arbetet som fick göras om trots att de som arbetade försökte hindra det)
 • Brandskåpet i entrén till MB 13 är nu i drift. Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 


2017-03-25

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Ni som har ungdomar 16-19 år kan be dem höra av sig till Solveig@brfanghasten.se om de önskar jobba för föreningen vecka 25, 26 och 27. Endast en har hört av sig och fler behövs för att det ska bli av.
 • Garaget kommer att stänga tisdag 4 april 9-15 för reparation av elslingan under porten.
 • Cykelröjning kommer att ske i april månad. Information kommer i brevlådorna. Det betyder att du ska märka din cykel både i cykelrum och utomhus med namn och datum. Cyklar som omhändertas förvaras i tre månader innan föreningen gör sig av med dem.
 • Problem med ventilation MB 17. Förvaltaren kommer att be om tillträde till lägenheter på MB 17. Problem med ventilation gör att vi misstänker att någon har en fläkt med motor som stör systemet. Information till berörda lägenheter kommer i brevlådan.
 • Grannhörande gällande modulhus på parkeringen på andra sidan Ringvägen. Styrelsen har svarat stadsbyggnadsnämnden att föreningen vill påtala att antal parkeringsplatser kan bli för få då det nya 17-våningshuset byggs på Tobaksmonopolets tomt vid Ringvägen. Föreningen uttryckte också oro över att det tillfälliga bygglovet på 5 år inte ska hållas eftersom det är parktomt. I övrigt har styrelsen inget att erinra utan välkomnar de familjer som ska bo där.
 • Inventering av alla hyresrätter är klar. Föreningen tillämpar VLU som betyder ”Valfritt LägenhetsUnderhåll”. Hyresgästen får själv stå för underhåll av golv, väggar och tak medan föreningen står för vitvaror som går sönder och våtrumsunderhåll och underhåll av rör, som annars kan medföra risk för att fastigheten kan ta skada.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp.
 • Motionsstöd. På webbsidan under rubriken ”Föreningsstämma” finns stöd i hur man skriver en motion.

Styrelsen brf Ånghästen 


2017-02-17

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Cykelrum. Fler varianter av cykelställ testas vilka ska vara lätta att hantera och ta mindre plats.
 • Fika med mingelför alla medlemmar blir nu på söndag 19 februari kl. 16-18. Avsikten är att man ska få möjlighet att ta upp funderingar, frågor eller förslag till styrelsen som man inte får plats med under årsstämman.
 • Gym vid hyra av övernattningsrum. Det är inte tillåtet att lämna gymnyckel till gäster som hyr övernattningsrummen. Gymmet är endast till för medlemmar.
 • Energideklaration. Den genomfördes 27 januari 2017. Den visar att föreningen sänkt sin energiförbrukning med hälften sedan vi blev bostadsrättsförening. Då hade vi en energiprestanda på 177 kWh/m2 och år. Nu ligger värdet på 88 kWh/m2 och år. Referensvärdet för motsvarande fastighet ligger mellan 105 och 128 kWh/m2 och år. Det har att göra med våra luftvärmepumpar och vår upprustning av ventilation som tar vara på utsläppsvärme. Deklarationen läggs ut här.
 • COMHEM – nuvarande avtal är förlängt med ytterligare 5 år. Det betyder att ni som har Comhem kan fortsätta med det.
 • Sommarjobbare. Ni som har ungdomar 16-19 år kan be dem höra av sig till Solveig@brfanghasten.se om de önskar jobba för föreningen vecka 25, 26 och 27. Solveig önskar att de hör av sig själva eftersom hon vill tala med dem personligen. Arbetet innehåller allt ifrån målning, städning, trädgårdsarbete m.m. Olika typer av arbeten som föreningen vill ha gjorda.
 • Eluttag i garaget. Du som önskar detta kan höra av dig till Stockholm parkering. De ger dig ett kostnadsförslag.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp. 

Styrelsen brf Ånghästen


2017-01-15

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2017 

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Underhållsplanen digitalt är under bearbetning och räcker över 30 år.
 • Brandskydd. Arbetet pågår.
 • Cyklar. Vi har nu testat 2 varianter på cykelställ i MB 17 cykelrum. Vi kommer att testa ytterligare varianter som är lättare att hantera. Cykelrensning ska ske i april. OBS! Parkera era cyklar mellan MB 17 och MB 13 så att de inte står i vägen för flyttfordon och för andra fordon. Idag står en lådcykel i vägen.
 • Fika med mingel för alla medlemmar blir det söndag19 februari kl. 16 (OBS ändrat datum). Det kommer mera info senare. Avsikten är att man ska få möjlighet att ta upp funderingar, frågor eller förslag till styrelsen som man inte får plats med under årsstämman.
 • Gym vid hyra av övernattningsrum. Det är inte tillåtet att lämna gymnyckel till gäster som hyr övernattningsrummen. Gymmet är endast till för medlemmar.
 • Trappan till Ånghästparken. Förvaltaren har haft problem med att få en bra entreprenör som ska laga trappan. Vi räknar med att det ska bli gjort i vår när frosten släpper.
 • Hyresrätter. Styrelsen och förvaltaren håller på att arbeta fram en renoveringsplan för hyresrätterna i föreningen.
 • Råttor. Många klagar på att de ständigt ser råttor på gården och i Ånghästparken. Förvaltaren och Anticimex arbetar med frågan med det är svårt att helt komma till rätta med. 

Styrelsen brf Ånghästen


2016-12-25

Information från Styrelsen Brf Ånghästen december 2016 

Styrelsen önskar alla boende en fortsatt

GOD JUL

och ett

GOTT NYTT ÅR 

Från styrelsemötet i december finns inget av vikt att rapportera utan vi återkommer med ny information i januari. 

Styrelsen brf Ånghästen


2016-11-20

Information från Styrelsen Brf Ånghästen november2016 

 • Ekonomi. Ekonomien är bra.
 • Underhåll. Målning av fasaden är nu klar. Värmeslingorna i trapporna är i gång, avloppsrännan i tvättstugan på MB13 är fixad.
 • Brandskydd. Det har nu installerats motordrivna rökluckor i alla trapphus för evakuering av rök. Nytt utrymningsalarm är installerat i våra gemensamma lokaler i MB 13. Det pågår en installation av nödljus för att underlätta utrymning i källare och andra lokaler där det behövs.
 • Cykelrum. Vi har nu testat 2 varianter på cykelställ i MB 17 cykelrum. Vi kommer att testa ytterligare en till variant. Kom gärna med synpunkter ni som har testat.
 • Fortfarande några boende som tycker att det är dålig fart på uppkopplingen det är viktigt att medlemmarna loggar sina ärenden hos Ownit så de får en bättre spårbarhet, Vi ber Ownit kolla hos berörda.
 • Cykelröjning. Det blir en ny omgång cykelröjning i april 2017. 
 • Fika med mingelför alla medlemmar blir det den 5 februari på em. Det kommer mera info senare. Avsikten är att man ska få möjlighet att ta upp funderingar, frågor eller förslag till styrelsen som man inte får plats med under årsstämman.
 • Bygget på Maria Bangata har orsakat problem. Den avloppsslang som låg tvärsöver trottoar och gata och först täcktes av en sandhög och sedan av en grushög har nu tagits bort efter våra klagomål. Den var olovlig. Så det kan löna sig att klaga! Än så länge har vi inte fått något svar på hur staden skall lösa problemet med den dåliga belysningen. Men vi fortsätter att klaga.

Styrelsen brf Ånghästen 


2016-10-16

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2016

 • Råttor. Många har hört av sig om råttor på gården. Det är samma problem över hela Stockholm. Hittills har varje fastighetsägare haft ansvaret för att tillkalla bekämpare som Anticimex. Förhoppningsvis skall det bli bättre samordning i fortsättningen. Byggnationen på Monopolets gård gör att råttorna flyr därifrån just till oss. Anticimex har gjort en insats i veckan och återkommer om 14 dagar.
 • Nytt försäkringsbolag. Folksam har slutat med försäkringar åt bostadsrättföreningar. Styrelsen har därför beslutat att istället anlita Trygg Hansa. Precis som tidigare ingår bostadsrättstillägg för alla lägenheter, vilket betyder att man inte behöver teckna en sådan i sin hemförsäkring.
 • Cykelrum. Fler förslag på platsbesparande upphängningar kommer.
 • Garagetagg. En tagg till automatisk öppning av garagedörren har lämnats till salu hos Solveig för 500 kr. Kontakta solveig@brfanghasten.se
 • Skräp i källaren. Styrelsen har noterat en klar förbättring gällande kvarlämnat skräp i källaren utom på MB 9. Vi är tacksamma för detta, eftersom det debiteras föreningen ca 400 kr per timme för bortforsling av brandsäkerhetsskäl, och den kostnaden drabbar alla, även dem som aldrig lämnar kvar skräp.
 • Barnvagnsrum. OBS! Inga cyklar får förvaras i barnvagnsrummen.
 • Fika med mingel för medlemmar efter årsskiftet. Avsikten är att ge medlemmar möjlighet att ta upp frågor som man inte hinner med eller som inte passar vid de ordinarie årsstämmorna.

Styrelsen brf Ånghästen


2016-09-22

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-09-13

 • Balkonger. Lumon installerar komplettering av inglasning på balkongerna överst på MB, där plåtar nu är installerade. Takplåtar planeras för balkonger överst på Ringvägen, som betalas av respektive boende, för att kunna göra komplettering av inglasning.
 • Rökning på balkonger. Några boende har klagat på att grannar som röker på balkongen medför att de som bor i närheten inte kan använda sina balkonger. Några har direkta hälsoproblem med röken och några upplever det allmänt otrevligt att behöva stå ut med röken på sin egen balkong. Styrelsen har diskuterat frågan. Styrelsen vädjar till boende att inte röka på sina balkonger. Boende som störs uppmuntras att prata med sina grannar. Styrelsen återkommer i frågan.
 • Hyreslägenheten 163-0041 på MB 17 plan 9 där den boende avlidit  är nu såld för 4,6 mkr.
 • Sopsugen. Styrelsen önskar driva på införandet av optisk läsning för att kunna ta hand om särskilt färgade avfallspåsar för matavfall. Stockholm Vatten verkar inte vara intresserade av att införa detta. Styrelsen i sopsugens samfällighet kommer att göra en skrivelse till politikerna. Inget hindrar enskilda boende som vill skynda på processen att skriva till våra miljöpolitiker.
 • Cykelrummen. På MB 17 kommer det att installeras 2 olika typer av cykelställ på prov, vilka går att hissa upp så att fler cyklar kan få plats. Efter utvärdering kan installation i större skala ske i alla cykelrum. Styrelsen har noterat att allt fler använder cykel. Det innebär också att cykelrensning kommer att ske varje vår i april i fortsättningen.

Styrelsen brf Ånghästen


2016-08-11

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-08-09

 • Fönsterputs. Pågår nu i alla trapphus och andra utrymmen som tidigare inte tvättades.
 • Balkonger. Styrelsen undersöker med LUMON om det finns en lösning för att kunna göra komplettering av inglasning för de balkonger som är överst i varje rad. Styrelsen återkommer.
 • Bänkarna på vår lilla altan är nu fastlåsta. Tyvärr har det visat sig att råttor bor under altangolvet. Anticimex är kontaktad.
 • Sommarjobb. 5 ungdomar har jobbat med diverse målningsarbeten i källare m.m. Styrelsen tackar för ett bra genomfört jobb. De som önskar tjänstgöringsintyg kontaktar Monica. Ange personnummer, namn och under vilken tid jobbet pågick.
 • Bänkar i hissarna är nu installerade.
 • Inventering av hyreslägenheter. Vår förvaltare har inventerat alla hyreslägenhet för att få en bild av renoveringsbehovet. Alla lägenheterna är snart 30 år gamla och inga badrum m.m. är åtgärdade sedan huset var nytt. En rapport ska lämnas till styrelsen före nästa styrelsemöte.
 • Bredbandsproblem. Flera boende har uttryckt att de fått problem med bredbandet sedan vi bytte routrar – tjänstefördelare. Styrelsen är angelägen om att få ta del av vad problemen handlar om. Maila till någon i bredbandsgruppen och beskriv. jonnie@brfanghasten.se; marten@brfanghasten.se
 • Cyklar. Frågan är ständigt återkommande. Styrelsen beslutade om att en ny cykelrensning ska ske till våren.
 • Betongtrappan ner mot Ånghästparken ska renoveras före vintern.
 • Det ska borras för ny ventilation till tvättstugan på MB 13 under v 33.
 • Andrahandshyrare får inte ta del av de förmåner som medlemmar och förstahandshyresgäster får. Det handlar om att hyra övernattningsrum, festlokal, gym och bastu. Att använda tvättstugan anses däremot ingå i lägenhetsuthyrningen. Andra föreningar är också restriktiva med detta. Det beror i första hand på ansvarsfrågan. Det är medlemmen som har det fulla ansvaret trots att medlemmen ofta bor på annan ort då man hyr ut i andra hand. Medlemmen själv har däremot fortfarande möjlighet att hyra övernattningsrum om de ”hälsar på” hemma under den tid de hyr ut sin lägenhet i andra hand. Det är uthyraren som har ansvar för att informera sina andrahandshyresgäster om detta. Påminnelse kommer att ges då man ansöker hos styrelsen om att få hyra ut i andra hand.

 Styrelsen brf Ånghästen


2016-05-23

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-05-10

Träden på gården. Kastanjen är nu planterad.
Balkonger. Lumon har haft visning på sin komplettering av inglasning. Hör av er till Lumon om ni är intresserade men inte har gjort en beställning.
Bänkarna på vår lilla altan på gården är nu utmonterade. Ett försök till stöld har redan skett. Håll gärna ögonen öppna om ni skulle notera något.
Bänkar i hissarna. Snart dags för montering.
Plåt mellan fasad och balkong. 5 plåttak är kvar att montera för de som bor högst upp. De är beställda och vi väntar på montering.
Skyltar om bollspel kommer att sättas upp på gården.

Föreningsstämman 2016 äger rum, som tidigare nämnts, imorgon tisdag 24 maj kl. 19:00.


Styrelsen brf Ånghästen


2016-04-18

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-04-12

 • Träden på gården. Kastanjen är nu nertagen enligt styrelsens beslut. Boende kommer att få rösta om den ska ersättas med ett nytt träd eller inte. Man kommer att få fyra alternativa träd att välja bland. 1. Rödblommig kastanj (Blir inte lika hög och vid. Den kan ses på Svedenborgsgatan) 2. Mannaask (som är glesväxande) 3. Silverlönnn 4. Körsbärsträd i någon form.
 • Balkonger. Lumon kommer under vecka 16 (denne vecka) att montera kompletteringen med plexiglas på visningsbalkongen RV 39 A. Därefter skickas en inbjudan till visning och eventuell beställning för de som önskar det.
 • Bänkarna på vår lilla altan på gården är nu utmonterade.  Förra året var bänkarna på väg att stjälas genom att någon försökt skruva bort dom från altanen. Håll gärna ögonen öppna om ni skulle notera något.
 • Sommarjobb. 4 ungdomar kommer att jobba under veckorna 25 och 26.
 • Sopsugen. Birgitta Agazzi har utsetts till ordförande i samfällighetens styrelse för sopsugen vilket vi är glada för.
 • Bänkar i hissarna. Styrelsen har beslutat att det ska monteras små uppfällbara sittplatser i hissarna. För ett tag sedan fastnade en äldre dam i hissen och det dröjde ca 30 min innan någon kom. Hon fick stå upp hela tiden och det var jobbigt för henne.
 • Plåt mellan fasad och balkong.. De tak som är kvar kommer att göras klara i vår.
 • Inventering av hyreslägenheter. Vår förvaltare kommer att inventera alla hyreslägenhet för att få en bild av renoveringsbehovet. Alla lägenheterna är snart 30 år gamla och inga badrum m.m. är åtgärdade sedan huset var nytt.
 • Vi äger vår tomt. Den senaste veckan har det gått ut information om att Stockholms stad kommer att höja tomthyran drastiskt för alla de bostadsrättsföreningar som hyr sin tomt. Vi vill lugna er med att vi äger vår egen tomt.
 • Föreningsstämman 2016 äger rum, som tidigare nämnts, tisdagen 24 maj kl. 19:00. Motioner ska vara inlämnade senast 25 april.

Styrelsen brf Ånghästen


2016-03-15

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-03-08

 • Nya routrar till bredbandet i alla lägenheter. Installationen har börjat. Ownit har anlitat TMK för installationen som vid förra tillfället.
 • Ny lösning för inglasning av balkonger. Förutom ny lösning med halva glasrutor har både Söderbyggen och Lumon lämnat varsin lösning för att täcka de öppna partierna intill balkongdörren. Offerterna ligger här. Den som är intresserad måste själv ta kontakt med respektive firma.
 • Träden på gården. Styrelsen har beslutat att kastanjen ska tas ner i enlighet med landskapsarkitektens rekommendationer och ersättas med ett nytt träd, som inte får så stor tät krona. Lindarna ska ansas, så att den delen av gården ljusas upp och de ska få en jämnare krona
 • Belysningen på gården. 3 gatlampor är kvar att byta.
 • Bänkarna på vår lilla altan på gården sätts ut omkring 1 april. Golvet ska oljas in och bänkarna ska låsas fast.
 • Sommarjobb. Denna sommar har vi tyvärr inte sommarjobb till fler än högst 4 ungdomar under veckorna 25 och 26. Intresserade får ansöka via solveig@brfanghasten.se.
 • Föreningsstämman 2016 äger rum, som tidigare nämnts, tisdagen 24 maj kl. 19:00. 

Styrelsen brf Ånghästen


2016-02-21

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-02-09

 • Införliva korridorer till lägenheter.  Besiktningen är nu genomförd och protokollförd. Endast smådetaljer ska rättas till. Införlivningsprojektet kan nu betraktas som avslutat.
 • Frågan om uthyrning via Airbnb. Styrelsen godkänner inte uthyrning som kan liknas vid hotelluthyrning per natt. Styrelsen vill också påminna om att hyr man ut sin lägenhet i andra hand utan att begära tillstånd från styrelsen riskerar man att bli av med sin lägenhet.
 • Ny lösning för inglasning av balkonger. Styrelsen har tidigare ansökt om byggnadslov för en lösning som innebär att man har fast glas nertill och rörliga glasrutor på den övre halvan av balkongen. Då fick styrelsen nej för den lösningen. Nu har en medlem ansökt om bygglov för en sådan delad lösning och fått ja för den. Om man är intresserad av denna lösning ska man kontakta LUMON eller BALKONGRUTAN som kan genomföra en sådan lösning. Gäller ännu ej inglasad balkong.
 • Tvättstugan MB 13. Föreningen (förvaltaren) kommer att reklamera delar av avloppslösningen och ventilationen i tvättstugan.
 • Radiatorkopplingarna är klara på RV 29-37. År 2016 kommer RV 39 A-C att bytas ut och hela MB år 2017.
 • Föreningsstämman 2016 kommer att äga rum tisdagen 24 maj kl. 19:00.  

Styrelsen brf Ånghästen


 

2016-01-15

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-01-12

 • Införliva korridorer till lägenheter.  En del målningsarbeten är kvar. Sista byggmötet hålls 26 januari. Därefter görs besiktning av vår oberoende fackman.
 • Storstädning kommer att ske i alla trapphus efterhand som bygget blir klart.
 • Råttor är åter i farten. Nu börjar det bli ont om mat för råttorna. De kommer gärna upp på gården och i Ånghästparken. Styrelsen vill därför påminna om att inte mata fåglar eftersom råttorna gärna äter det som ramlar ner på marken.
 • Termostaten fungerar inte i vissa yttertrappor. Utredning pågår.
 • Nu är nya radiatortermostater utbytta på hela Ringvägen. Arbetet fortsätter på Maria Bangata senare.
 • Träd. Monica har träffat vår landskapsarkitekt Martin Michel. Han menar att lindarna behöver ansas. Kastanjen borde tas ner för att ersättas med en lite mindre art. Ett nytt träd med någorlunda kraftig stam kan planteras. Beslut är ännu inte taget men Monica ska lämna förslag till styrelsen till mötet 9 februari.
 • Frågan om uthyrning via Airbnb. Styrelsen har fått förfrågan från en medlem gällande uthyrning genom detta företag. Hyresnämnden gav nyligen en bostadsrättsförening rätt då de sa nej till denna typ av uthyrning. Den är att betrakta som hotellverksamhet. Styrelsen i Ånghästen sa nej till medlemmens förfrågan. Styrelsen ser det som en säkerhetsrisk att en lägenhet kan hyras ut till många personer under relativt kort tid. Styrelsen håller på att utarbete en policy och återkommer efter nästa styrelsemöte. Det kan finnas anledning att påminna om att man tar stor risk om man hyr ut sin lägenhet utan att begära tillstånd från styrelsen.
 • Inbrott i garaget. Det har åter varit inbrott i garaget. Någon monterar bort hela hjul m.m. på bilar som är attraktiva. En person har noterat att ett inbrott måste ha skett mellan kl. 1 och 4 på natten. Tjuvarna måste ha varit försedda med van eller liknande för att kunna frakta bort stöldgodset. Saken är polisanmäld. Det är Stockholms parkering som sköter säkerheten i garaget, inte föreningen.
 • Bestulen äldre kvinna. I Svärdet 6, vår grannförening blev en kvinna bestulen på sin väska som hon hade på sin rullator. En man uppträdde artigt och vänligt och höll upp porten då kvinnan skulle passera in, men mannen försvann med handväskan. Medlemmar uppmanas att vara uppmärksamma på detta och inte släppa in okända.
 • Föreningsstämman 2016 kommer att äga rum tisdagen 24 maj kl. 19:00. 

Styrelsen brf Ånghästen 


Här kan du läsa tidigare information från styrelsen

 

Uppdaterad 2019-01-20 av Hans