!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

Vad innebär bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen aldrig förlora bostadsrätten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Den väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna, som där också utser revisorer och valberedning.

Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar.

Precis som hyresgäster betalar hyra, måste den som har en bostadsrätt betala en avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera.

De flesta bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon riksorganisation för att få hjälp med administration och rådgivning. Ånghästen är medlem i Fastighetsägarföreningen, en organisation för privata fastighetsägare.

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel, dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens. Stora föreningar kan ha en anställd fastighetsskötare som även kan ta ansvar för visst inre underhåll. Detta anges i så fall i stadgarna.

Föreningen ansvarar för:

 • fasader
 • yttertak
 • trapphus och hissar
 • vatten- och avloppsstammar
 • marken runt huset
 • tvättstugor
 • källare och vind
 • elledningar
 • värmesystemet

Du som medlem ansvarar för följande i din lägenhet:

 • tapeter
 • målning
 • golv
 • vitvaror i köket
 • tvättmaskin i lägenheten
 • källarförrådet till lägenheten
 • Alla lägenheter som ska säljas ska genomgå en besiktning av förvaltaren för att säkerställa att inga otillåtna förändringar genomförts.

Att byta spiskåpa - viktig info!

Köksfläken/spiskåporna i fastighetens lägenheter betjänas av frånluftsfläktar. Ansluter du en kåpa med fläkt så kommer systemet inte att fungera, det blir matos hos grannar och i trapphus. Detta betyder att om du vill byta ut köksfläken/spiskåpan ska det vara en kåpa utan fläkt/motor och därefter krävs en injustering så att projekterat flöde erhålls.

Det är förödande och katastrofalt för ventilationssystemet att ansluta en spiskåpa med fläkt/motor. Lägenhetsinnehavaren får en anmärkning då nästa sk OVK genomförs (obligatorisk ventilations kontroll). Om en felaktig installation noteras kommer det att krävas att systemet återställs! Kostnaden kommer att debiteras till lägenhetsinnehavaren.

Bostadsrättsföreningen har tecknat försäkring gällande bostadsrättstillägget för alla lägenheter så det behöver inte ingå i din egen hemförsäkring.